side

Villkor för & Användning

LÄNKAR TILL ANDRA SIDOR:

Alla länkar på denna Webbsida kan låta dig lämna HRTech Corporates Webbsida för att gå till andra Webbsidor. De länkade sidorna kontrolleras inte av HRTech Corporate, och HRTech Corporate är inte ansvarig för innehållet, dess exakthet eller andra aspekter gällande andra länkade webbsidor eller länkar på en länkad webbsida. HRTech Corporate förbehåller rätten att när som helst sluta använda alla länkar eller länkprogram. HRTech Corporate stödjer inte företag eller produkter det länkar till och förbehåller rätten att notera detta på sin Webbsida. Om du väljer att gå in på någon av de tredjepartssidor länkade med denna Webbsida gör du det på egen risk.

SKADEERSÄTTNING:

Du godkänner härmed att ur egen ficka skadeersätta, försvara och hålla HRTech Corporate skadeslöst gällande alla typer av förluster, kostnader, skador, ansvar, eller utgifter som uppstår från eller relaterar till alla typer av ersättningskrav från tredjeparter, ingripanden eller påståenden mot HRTech Corporate baserat på eller relaterat till (a) en konflikt mellan dig och en Leverantör över villkoren i ett kontrakt eller relaterat till inköpet och försäljningen av alla typer av varor/tjänster, (b) kontraktsbrott av dig gällande villkoren i detta Avtal, eller (c) alla typer av ingripanden från dig eller Leverantören vilka bryter mot någon typ av lag, reglering eller rättigheterna hos en tredjepart.

ÖVRIGT:

HRTech Corporate kontrollerar denna Webbsida från sitt kontor i USA. HRTech Corporate påstår inte att Material på Webbsidan är ändamålsenliga eller tillgängliga för användning på andra platser, och tillgång till dem från områden där dess innehåll är illegalt eller förbjudet. De som väljer att besöka denna Webbsida från andra platser gör det på eget bevåg och är ansvariga för att uppfylla tillämpliga lokala lagar. Du får inte använda eller exportera Materialen ifall de bryter mot Amerikanska exportlagar och regleringar.

DETTA AVTAL REGLERAS AV OCH TOLKAS I ENLIGHET MED DE LAGAR SOM GÄLLER I NEW YORK UTAN HÄNSYN TILL DESS REGLER OM MOTSTRIDIGA LAGBESTÄMMELSER. PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT ALLA FÖRFARANDEN OCH SKILJEDOMAR SOM PÅ NÅGOT SÄTT RELATERAR TILL DETTA AVTAL ENDAST KOMMER ATT DÖMAS AV EN BEHÖRIG DOMSTOL I EN STATLIG ELLER FEDERAL MYNDIGHET I NEW YORK CITY, NEW YORK, U.S.A.

Om en bestämmelse i detta Avtal av någon anledning anses ogiltig eller omöjlig ska detta Avtal tolkas som om bestämmelsen inte var en del av detta Avtal. Du får inte vidta någon åtgärd gällande detta Avtal mer än två år efter datumet då upphovet till åtgärden ägde rum. Du får inte tilldela detta Avtal eller någon av dess rättigheter eller skyldigheter utan att HRTech Corporate i förväg godkänt detta i skrift, och något sådant försök till tilldelning kommer att förklaras ogiltigt. Enligt det ovan anförda skall detta Avtal träda i kraft för och vara härtill bindande för tillåtna rättsinnehavare, juridiska ombud och utsedda parter.

Utan hinder av något som talar emot detta är relationen mellan dig och HRTech Corporate endast en oberoende part, och inget i denna förordning skall anses skapa ett partnerskap, ett gemensamt företag, en franchise, anställning, eller någon annan myndighetsrelation mellan parterna. Om en bestämmelse härmed förklaras ogiltig av en behörig domstol skall denna bestämmelse vara maktlös endast i omfattningen runt denna ogiltighet, så att resterande del av bestämmelsen och övriga bestämmelser i detta Avtal skall förbli giltiga och i kraft. Materialen förses med ”BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER.”